بخشیدن

دقیقا 

همان جایی 

معنا دارد

که حق با توست...