آمدم ...

خاک کل بلاگم را گرفته بود ...

آمده خانه تکانی

دعا کنید بر گردم