به مناسبت میلاد حضرت علی علیه الیلام در محضر او بنشینیم:

میخوای بی غم باشی کم توقع باش

یک کلام و یک دنیا آرامش

یک کلام و یک دنیا زندگی

"من‏ قنع‏ لم‏ یغتم"1

مولا علی یک جمله فرمودند و اگر به همین جمله کوتاه عمل کنیم قرص های اعصاب را کنار خواهیم انداخت،

غصه و اندوه بی خود نخواهیم داشت

***

خیلی از ماها وقتی از قناعت می شنویم ذهنمان فقط به سوی مسائل مادی می رود و انسان قانع راکسی می دانیم که به حقوق و در آمدش قانع باشد و دم نزند و غر نزند.

***

زن و شوهر اگر قانع باشند، چشمشان به این و آن نخواهد بود

مرد اگر به آنچه دارد قانع باشد همسرش را هر روز با دیگری مقایسه نمی کند و او را به خاطر توهم های خود سرزنش نمی کند

زن هم به داشته های مادی و معنوی شوهرش اگر قانع باشد به زندگی اش می بالد 

جوان مجرد اگر قنات پیشه کند چشمش به حرام نخواهد افتاد

انسان اگر به همان منصب و مقامی که دارد راضی باشد و به میز بالاتر از خود چشم نیاندازد و به همان میزی که دارد راضی و قانع باشد اینقدر غصه و اندوه نمی خورد

قناعت یعنی به آنچه داریم راضی باشم 

همین را داشته باشیم

غصه ای نخواهیم داشت

***

زدگی تان بی غصه و غم

_____________________________

1غرر الحکم و درر الکلم ؛ ؛ ص579