گاهی 

حتی اگر بازی را ببری 

فاید ه ای ندارد...

حذف خواهی شد

بخاطر اشتباهات پیشین ات

پ.ن: باید یه کم حس فوتبالی داشته باشید