دسته ای از روایات هست که به افضلیت عملی به نام انتظار فرج دلالت دارد.

اول اینکه : در روایات #انتظار را عمل می دانند و در بعضی روایات آنرا عبادت میدانند

پس جنس انتظار عمل است

و نیز عبادت است و عبادت به عقیده فقهاء،نیاز به #قصدقربت دارد

دوم اینکه : همه می دانیم که فرج همه مشکلات فرج آقاامام زمان است اما آیا این روایت، انتظار را به انتظار فرج امام زمان مقید نکرده است (به اصطلاح اصولی "مطلق" است) و به همه انتظار داشتن آدمی برای فرج و گشایش در همه سختی ها دلالت دارد.

پس  انتظار فرج را در غیر فرج امام زمان هم می توان استفاده نمود یعنی در هر مشکلی باید امید داشت به حل شدن،و رفع آن مصائب، و این انتظار خودش بالاترین عمل است

پی نوشت : همانطور که اشاره شد منظور این نیست که از این روایت در انتظار فرج مولا نمی توان استفاده کرد بلکه، موضوع را وسیع تر می کنیم و در مسائل تربیتی و اخلاقی هم از آن استفاده می کنیم.