دیروز فیضیه بودم

آن شور و حال همیشگی اش را نداشت

انگار دوباره ماه روزه و زکات آغاز شده است

روزه برای همگان

و زکات برای طلاب

من هم بار و بندیل را جمع کردم

***

قفل گوشی ام را باز می کنم

نرم افزار باد صبا...

تنظیمات...

تغییر مکان...

خراسان رضوی

سبزوار

***

تبلیغ یعنی رساندن

و کسی می تواند برساند که رسیده باشد

پس تبلیغ یعنی رسیدن و رساندن

نمیدانم رسیده ام یا کالم 

رسیده ام یا جامانده ام ...

دعا کنید طوق سنگینی بر گردن ماست