گاهی کار را به بحران میکشیم

تا بحران بشود توجیه اشتباهات ما