بازاری ها آخرای اسفند سرشان شلوغ می شود

روز و شب نمی شناسند 

عده ای شان خوابیدن که هیچ،خورد و خوراکشان را هم فراموش می کنند

سالشان را در همان چند شب آخر، می بندند

***

سه شب 

خواب که هیچ 

نفس کشیدن مان هم باید روی حساب کتاب باشد

سالمان را ببندیم با همین سه شب

***

می فرمود : 

سالی که نکوست از رمضانش پیداست1

--------------------------------------------------------

مام صادق سلام الله علیه : إذا سَلِمَ شَهرُ رَمَضانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ . [ وقالَ :] رَأسُ السَّنَةِ شَهرُ رَمَضانَ؛