بسم الله الرحمن الرحیم

در آن عصر تاریک و غم انگیز که عالم هنوز داغدار بزرگترین غم تاریخ بود، عده ای حکومت خداوند را همچون تکه ای گوشت بین هم تقسیم می کردند و افتخارات و رشادات خودشان را برسر دیگران می زدنند و دستاوردهای قوم خود را به رخ قوم دیگر می کشیدند،تا شاید برگ برنده ای را رو کرده باشند؛ و بعد ازآن همه دعوا و ادله منطقی!!! گفته شده و پذیرفته شده ی عده ای!!! و بعد از توافق میان آنها و بعد از آنکه هرکس تلاش داشت در بیعت کردن با خلیفه از دیگران پیشی بگیرد...

 قومی به پا خواستند.
***
 
صحرانشینان عرب آن زمان
 جهت خرید خوار و بار زندگی مشقت های بسیاری را به جان می خریدند و برای تهیه آذوقه ماهانه خود نمی توانستند به تنهایی به شهر بیایند و لاجرم باید به صورت گروهی به شهر می آمدند تا نکند در میان راه دچار حمله راهزنان شوند.
***
 
این بار مردان قبیله ی اسلم از صحرا آمده بودند برای تهیه آذوقه شان.
ناگهان چشمشان به جمعی افتاد که با هم گفتگو می کردند، با خود گفتند جلو برویم تا از اوضاع مطلع شویم

پیش تر که رفتند و چشم و گوش تیز کردند متوجه شدند مردم با خلیفه اول دست بیعت داده اند...

*** 
دومی چشمش به مردان خسته ی قبیله ی اسلم افتاد و وقت را مغتنم شمرد و آنها را صدا زد و گفت : بیایید برای خلیفه پیامبر بیعت بگیریم ، آنوقت ما هم خوار و بار رایگان به شما می دهیم.
سختی های راه جلو چشمشان آمد، زحماتی که برای تهیه آذوقه باید متحمل می شدند مثل نوار فیلم از جلو چشمانشن عبور کرد...
سریع بسمت خلیفه رفتند و بیعت کردند
 
***
 
حالا مردان قبیله ی اسلم، رفته اند در تیم خلیفه، لباس های عربی خود را به کمر بسته اند و دارند 
کوچه های مدینه را پر می کنند از آن خبر مهم!!! و دست هرکس که در کوچه و بازار می بینند را می گیرند تا برای بیعت گرفتن به خدمت خلیفه برساندند
فقوی بهم بنی اسلم .... و لم یعینا متی جائت اسلم1

 *** 

و اما داستان امروز ما چیزی جز این نیست انتخاب ها و رد کردن های ما نقل همان روزهاست و تنها فرق آن، تغییر نام ها و اصطلاحات است و به تعبیری تاریخ تکرار می شود

امروز هم هستند کسانی که به نرخ روز نان می خورند و یا برای قومیت خود داد و فریاد می کنند

نان به نرخ روز خوری معضلی ست که اگر جامعه ای به آن دچار شود، مسیر انتخاب و برتری گزینی ها تغییر می کند و شایسته سالاری دیگر معنایی ندارد

در این انتخابات پیش رو هم ما در یک دوراهی قرار داریم و انتخاب صحیح ما می تواند ما را و کشور ما را در مسیر صحیح قرار دهد

------

1:الجمل شیخ مفید به نقل از کتاب سقیفه : علامه سید مرتضی عسگری