این خاصیت دنیاست...

حتی برای اهداء خوش رنگ ترین مدالش

باید سرت را برای کسی خم کنی