عارفی میگفت :
دنبال هرچه بودم...
در نمازم یافتم
*** 
من هم همینگونه ام...
پیدا میکنم تمام گم شده هایم را
اما...