وقتی کسی از درون آتش بگیرد دیگر نمی توان جلو آن را گرفت

همه را به آتش می کشد

میان صحبت آتشین عزیزی ، جانبازی مجلس را به آتش می کشد

و دل ملتی را نیز  به آتش می کشد ...


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 22 ثانیه